วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตรวจเขียง 1/2555

16 พฤศจิกายน 2554 ร่วมกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามประเมินเขียงสะอาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงดาว